فلومتر

فلومتر چیست؟
فلومترها تجهیزاتی هستند که با استفاده از آنها میتوان دبی سیالات را اندازه گیری کرد.
روش های زیادی برای اندازه گیری دبی وجود دارد که برخی از آنها کاملا مکانیکی و برخی کاملا الکتریکی هستند.

دسته بندی فلومتر