ترموول

ترموول چیست؟

دما یکی از آیتم های مهم برای عملکرد ایمن و صحیح در فرآیندهای شیمیایی و صنعتی می باشد.

زیرا حتی یک خطای کوچک در اندازه گیری ،می تواند باعث بروز خسارات جبران ناپذیری گردد.

ترموول (Thermowell)

تقریبا تمام اندازه گیری های دقیق دما زمانی صورت می پذیرد که سنسور دما در ارتباط مستقیم با جریان فرآیند باشد.

این جریان فرآیندی می تواند خورنده و یا فرسایشی بوده و باعث تخریب سریع سنسور بدون پوشش گردد،یک راه معمول برای جلوگیری از این مساله استفاده از ترموول می باشد.

Thermowell یک تیوب توخالیست که اغلب مخروطی شکل بوده ، در مسیر جریان قرار گرفته و از سنسور دما محافظت می کند.

بدلیل اینکه ترموول درون جریان غوطه ور است پس با جریان فرآیند هم دماست.

زمانی که Thermowell نصب شد،پروب غوطه وری که شامل سنسور دماست از بیرون ، داخل ترموول قرار می گیرد بطوری که کاملا با انتهای Thermowell در تماس باشد.

بدلیل اینکه Thermowell بطور کامل در جریان غوطه ور است ،دمای جریان را بطور کامل با سنسور منتقل می نماید.ترموول همچنین می تواند بر روی بدنه جانبی تانک ها نیز نصب گردد

دسته بندی ترموول